Przepraszamy, ale obecnie trwają prace nad witryną.

 


 

Olsztyn, 10.12.2018r.

 

 

Zamawiający:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAJ KAZIMIERZ SZITENHELM

ul LUBELSKA, nr 44B, 

10­-409 Olsztyn

 

NIP: 7390307128

REGON: N 510162883

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018

 

W związku z planowanym ubieganiem się przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAJ KAZIMIERZ SZITENHELM (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I (zwany dalej Projektem), ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE:

 

PRZEPROWADZENIE USŁUGI INDYWIDUALNEGO AUDYTU WZORNICZEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM NA JEGO PODSTAWIE STRATEGII WZORCZEJ DLA FIRMY   PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAJ

KAZIMIERZ SZITENHELM

 

Branża działalności Zamawiającego: 46.15 Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.  

Firma od 25 lat zajmuje się dystrybucją hurtową i detaliczną artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 

1.    Wspólny słownik zamówień (CPV): 79212000-3 – usługi audytu.

 

2.    Zakres Zamówienia obejmuje:

 

a)      przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań związanych z analizą firmy, wytyczeniem kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami związanymi z dalszym prowadzeniem działalności. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, obejmujący co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;

 

b)      opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego,

 

c)      zawierający co najmniej następujące elementy:

 

        ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

 

        ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

 

        określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego

 

        ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;


 

        zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;

 

        możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;

 

        rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.

 

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

4.    Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów wskazanych przez Oferenta.

 

5.    Audyt wzorniczy przeprowadzony będzie w uzgodnionych terminach, w godzinach pracy firmy, w siedzibie firmy w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego nadzoru na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

7.    Oferent wyłoniony przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia zawrze z Zamawiającym warunkową umowę na jego realizację, zawierającą w szczególności następujące elementy:

 

a)      Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;

 

b)      Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej;

 

c)      Informację o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz

 

z  przypisaniem osób do poszczególnych działań;

 

d)      Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu

 

i  opracowania strategii wzorniczej;

 

e)      Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;

 

f)       Kwestie przeniesienia na wnioskodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;

 

g)      Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

 

h)      Zobowiązanie  wykonawcy do opracowania strategii  wzorniczej  zgodnie z  wymogami określonymi

 

w  Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

 

i)       Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z wnioskodawcą;

 

j)       Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;

 

k)      Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko;

 

l)       Zobowiązanie  wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór

 


na konkurencję” POPW.

 

8.  Obowiązywanie    umowy   warunkowej   na   realizację    przedmiotu  zapytania   Zamawiający     uzależnia

 

od   otrzymania   dotacji   na   realizację   Projektu   w   ramach  Działania    1.4   „Wzór    na       konkurencję",

 

I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014– 2020.

II.          TERMIN REALIZACJI USŁUGI

 

1.      Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie później niż 120 dni po otrzymaniu pisemnej informacji

 

od PARP o przyznaniu dofinansowania. Termin zakończenia prac – nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia.

 

2.      Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia audytu wzorniczego zostanie ustalony przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą.

III.    WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE

 

1.      Oferent z chwilą złożenia oferty posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Doświadczenie to polega na przeprowadzeniu przez Oferenta co najmniej

 

trzech projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby doświadczenie Oferenta w tym zakresie obejmowało trzy różne branże gospodarki. W przypadku gdy doświadczenie Oferenta dotyczy jednej lub dwóch branży gospodarki konieczne jest, by jedną z nich była branża Zamawiającego. Dokumentacją potwierdzającą spełnienie powyższego warunku jest uzupełniony Załącznik nr 3 oraz referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz

 

z osiągniętymi efektami.

 

2.    Oferent  dysponuje  i  oddeleguje   do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  co    najmniej  dwóch  ekspertów,

 

z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w ostatnich 5 latach w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku gdy dotychczasowe doświadczenie ekspertów wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje trzy projekty w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w jednej lub dwóch branżach gospodarki konieczne jest, by jedną z nich była branża Zamawiającego. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. Dokumentacją potwierdzającą spełnienie powyższego warunku jest uzupełniony Załącznik nr 4 oraz załączone referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

 

3.      W przypadku gdy Oferent jest wskazany jako wykonawca usługi indywidualnego audytu wzorniczego wraz z opracowaniem na jego podstawie strategii wzorniczej w innych projektach w ramach Działania 1.4 Wzór

 

|na konkurencję I Etap, wymagane jest oświadczenie, że posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest Oświadczenie oferenta stanowiące element Załącznika 1 do niniejszego zapytania.

 

4.      Pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

 


z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:

 

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

b)      posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

 

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

d)      pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest Oświadczenie oferenta (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania).

 

5.      Oferent  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  także  w przypadku  zaistnienia

 

co najmniej jednego z poniższych warunków:

 

a)      otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości;

 

b)    zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

c)      złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest Oświadczenie oferenta (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).

 

6.      Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów dopuszczających skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

VI.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.    Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz oferty” (zgodnie z załącznikiem nr 1).

 

2.    Do formularza oferty należy załączyć:

 

a)       oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2);

 

b)      opis doświadczenia: wykaz zrealizowanych projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) ze wskazaniem zakresu prac i efektów w postaci wdrożenia udoskonalonych/nowych produktów (wyrobów lub usług) potwierdzone referencjami odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (zgodnie z załącznikiem nr 3);

 

c)       Wykaz ekspertów oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych przez

 

nich projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) ze wskazaniem zakresu prac i efektów w postaci wdrożenia udoskonalonych/nowych produktów (wyrobów lub usług) potwierdzone referencjami odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (zgodnie z załącznikiem nr 4);

 

d)      Wykaz metod/technik kreatywnych, które oferent będzie wykorzystywać w realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 5).

 


3.    Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem

 

nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

 

4.  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika wymagane jest także złożenie stosowanego pełnomocnictwa.

 

5.    Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

 

6.    W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

1.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria dopuszczające, o których mowa w pkt III.

 

2.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

 

-  CENA (C) – waga 50%;

 

-  SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (S) – waga 20%;

 

-  TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA (T) – waga 10%;

 

-  LICZBA SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (L) – waga 20%.

 

3.    Łączna maksymalna liczba punktów z kryteriów wymienionych w pkt 2 wynosi 100.

 

4.    Sposób wyliczenia punktacji:

 

a)    CENA (C) – waga 50%. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według następującego

 

wzoru: najniższa oferowana cena netto

 

C = -------------------------------------------- x 50 = liczba punktów Cena netto oferty badanej

 

Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium CENA = 50.

 

b)      SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (S) – waga 20%. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów

Sposób realizacji

 

 

0

Oferent zaproponował i opisał 1 metodę/technikę kreatywną, która

 

wykorzystana zostanie w procesie budowania strategii wzorniczej.

 

 

10

Oferent zaproponował i opisał 2 metody/techniki kreatywne, które

 

wykorzystane zostaną w procesie budowania strategii wzorniczej.

 

 

20

Oferent zaproponował i opisał 3 metody/techniki kreatywne, które

 

wykorzystane zostaną w procesie budowania strategii wzorniczej.

 

 

 

Metodologia realizacji usługi winna uwzględniać m.in.

 


-         Specyfikę realizacji audytu wzorniczego dla Zamawiającego,

 

-         Specyfikę branży, w której działa Zamawiający,

 

-         Specyfikę oferty produktów/usług oferowanych przez Zamawiającego,

 

-         Potencjał sprzedażowy (eksportowy) produktów/usług oferowanych przez Zamawiającego. Metodologia winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie WYKAZ METOD/TECHNIK KREATYWNYCH (załącznik nr 5 do oferty). Do zadań oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodologii realizacji usług i uzasadnienie, iż jest ona adekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz do branży, w której działa Zamawiający.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyznania 0 pkt., w przypadku, gdy uzna, iż zaproponowana metodologia jest nieadekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz do branży, w której działa Zamawiający. Oferenci winni zastosować się do minimalnych limitów znaków w zakresie opisania metodologii

 

realizacji usługi oraz uzasadnienia w zakresie adekwatności zaproponowanej metodologii.

 

Maksymalna  liczba  punktów  w  kryterium  SPOSÓB     REALIZACJI  PRZEDMIOTU            ZAMÓWIENIA  =                      10.

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 5 do oferty.

 

c)      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (T) – waga 10%. Punkty za kryterium w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów

Termin realizacji zamówienia

 

 

0

6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową

 

 

5

5 miesiące od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową

 

 

10

4 miesiące od rozpoczęcia realizacji zlecenia zgodnie z umową warunkową

 

 

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = 10.

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1.

 

d)   LICZBA SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (L) – waga 20%. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów

Termin realizacji zamówienia

 

 

0

Trzy i mniej, minimum 4-godzinne spotkania projektowe

 

 

10

Cztery, minimum 4-godzinne spotkania projektowe

 

 

20

Pięć i więcej, minimum 4 – godzinnych spotkań projektowych

 

 

 

Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych:

 

-        W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi,

 

-        Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4 godziny zegarowe,

 

-        Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania,

 

-        W trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie dwukrotnie dokonać zmiany terminu

 


spotkania ustalonego przez Zamawiającego

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium d) LICZBA SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO = 20.

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1.

 

 

Suma punktów będzie liczona według wzoru: W (wartość punktowa) = C + S + T + L

 

 

5.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia lub pozostawiania zapytania bez rozstrzygnięcia.

 

7.    W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia, a jednocześnie przekraczającej kwotę założoną w budżecie Zamawiającego – zastrzega się możliwość negocjacji.

 

8.    Z wyboru Oferenta zostanie sporządzony pisemny protokół.

 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

VII.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres firmy, tj.: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAJ KAZIMIERZ SZITENHELM ul Lubelska 44b, 10-409 Olsztyn

do dnia 18.12.2018 roku, do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

1.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom).

 

2.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 

Nazwą i adresem Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAJ KAZIMIERZ SZITENHELM

 

Z  adnotacją:  „Oferta  dotycząca  zapytania  ofertowego  nr  1/12/2018 

 

 

 

VIII.  OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 

Kazimierz Szitenhelm

Tel 600 806 172

kajolsztyn@o2.pl

 


IX.      POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1.    Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

2.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

 

PARP.

 

3.  Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie potencjalnych wykonawców oraz umieści informację o zmianach na odpowiednich stronach internetowych.

 

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

 

1.    Płatność- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez wykonawcę w następujących terminach:

 

a)      Pierwsza płatność w wysokości 15% wartości zamówienia w ciągu 30 dni od wejścia w życie umowy warunkowej z Wykonawcą w wystawieniu przez niego faktury zaliczkowej.

 

b)      Druga płatność w wysokości 85% otrzymaniu strategii wzorniczej i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 

IX.      ZAŁĄCZNIKI

 

1.    Załącznik nr 1: Formularz Oferty

 

2.    Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

 

3.    Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych projektów

 

4.    Załącznik nr 4: Wykaz ekspertów

 

5.    Załącznik nr 5: Wykaz metod/technik kreatywnych

 

6.    Załącznik nr 6: Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

 

7.    Załącznik nr 7: Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

 


 

Olsztyn 18.12.2018

Protokół wyboru wykonawcy

w ramach zapytania ofertowego nr 1/12/2018 z dnia 10.12.2018 r.

 

W dniu 18.12.2018 r.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAJ Kazimierza Szitenhelm z siedzibą w Olsztynie, Lubelska 44B, rozpoczęło procedurę wyłonienia wykonawcy w ramach aplikowania o dofinansowanie do Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia było: przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Suszek Design Sp. z o.o., przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy. W ramach ww. procedury zamieszczono zapytanie ofertowe na portalu:  :https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl upubliczniono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego: www.kajolsztyn.pl oraz rozesłano zapytania ofertowe drogą mailową do potencjalnych wykonawców:

 

1.       Greenhat Sp. z. o. o.,  

ul.Piekary 12a/2, 61-823 Poznań          joanna.sosnowska@greenhat.p

 

2.       GRAVITE Mateusz Obarek

Ul. Witosa 14c/31, 10 – 688 Olsztyn    office@gravite.pl

 

3.       Studio Jacek Wojciech Suszek

ul Rolna 34, 10-805 Olsztyn                  biuro@suszek.pl

 

W związku z tym, iż w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr1. z dnia 11.12.2018  do dnia 18.12.2018 roku do godziny 10.00 wpłynęły do Zamawiającego dwie prawidłowe oferty: 14.12.2018 doręczono osobiście ofertę od Studia Jacek Wojciech Suszek na wartość 86 000 zł netto, 105 780 zł brutto, a 18.12.2018 roku została dostarczona przez kuriera oferta od firmy TENKA Natalia Pietruszewska-Golba na kwotę 89 000 zł netto, 109 470 zł brutto. Zgodnie z zasadą konkurencyjności została wybrana oferta Studia Jacka Wojciecha Suszka, które wykazało się wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów wzorniczych, wybrane zostało ono  również na wykonawcę audytu i strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAJ Kazimierza Szitenhelm.

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close